ACT CONSTITUTIV Al ASOCIAŢIEI  „MANAGEMENT  AGROTUR  ECO  PLUS”

 A). ASOCIAŢIA „MANAGEMENT ECO PLUS”  este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din anul 2000, modificată şi completată succesiv prin Ordonanţa Guvernului României nr. 37 din anul 2003, prin Legea nr. 246/2005 şi prin Legea nr 305 din 15 decembrie 2008 ai cărei membri fondatori sunt:

  1. TARAIPAN PETRE, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria XC ,Nr. 679895, domiciliat în Mun. ONEŞTI ,Bld. Republicii, Nr.1, Sc.1,Ap.1,Et.4, Jud. BACAU.
  2. TARAIPAN IULIA CRISTINA, cetăţean român, posesoare a cărţii de identitate seria XC, Nr. 421177, domiciliat în Mun. ONEŞTI, Republicii, Nr.1, Bl.1, Sc.1 ,Ap.1, Et.4, Jud. BACǍU.
  3. TARAIPAN IRINA SIMONA, cetăţean român, posesoare a cărţii de identitate seria XC, Nr.378251, domiciliat în Mun. ONEŞTI, Republicii, Nr.1, Bl.1, Sc.1 ,Ap.1, Et.4, Jud. BACǍU.

 B). Denumirea asociaţiei este AsociaţiaMANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”, denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 78497 din 10.11.2009  eliberată de către MINISTERUL JUSTIŢIEI  – DEPARTAMENTUL PENTRU COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu ONG.

 C). Membrii Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” doresc să se asocieze în scopul  dezvoltări unui curent de opinie în România şi în diasporă, menit să influenţeze decisiv activitatea socială, culturală, educaţională, artistică, economică, ecologică şi politică din ţară în sensul adoptării unui sistem de evoluţie pozitivă, echilibrată şi favorabilă marii majorităţi a populaţiei ţării, în spirit modern, umanist şi echitabil în raport cu principiile consacrate în practica socială europeană .

Scopul Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” îl reprezintă susţinerea dezvoltării durabile prin iniţierea şi implementarea unor proiecte pe termen scurt, mediu şi lung, privind  promovarea activităţii de dezvoltare a valenţelor creatoare, dezvoltare şi valorificare a creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale economice, ecologice, sociale şi intelectuale ale tineretului prin educaţie, promovărea turismului, agroturismului, ecoturismului, protecţiei mediului, având drept scop restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurator şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor, deasemenea are ca scop promovarea toleraţntei, a comunicării şi a cooperării dintre generaţii şi culturi diferite.

Obiectivele noastre sunt sensibilizarea populaţiei faţă de problemele culturale, sociale, educaţionale, artistice, economice, ecologice, politice şi de mediu; accesul la informaţiile specifice; facilitarea posibilităţii de participare şi acţiune concretă prin derulare şi implementare de proiecte, anchete, sondaje etc.

Viziunea: o lume echilibrată şi sănătoasă fizic şi moral, contribuirea la promovarea valorilor morale şi naţionale în societate, organizarea acţiunilor de caritate, binefacere şi asistenţă socială.

Dezvoltarea comunităţilor rurale prin investiţii, parteneriate publice-private prin susţinerea socială a antreprenorilor, promovarea lor în procesul de democratizare a societăţii, stimularea în vederea creării noilor intreprinderi, precum şi sporirea eficienţei activităţii intreprinderilor deja existente, susţinerea, acordarea de sprijin financiar şi stimularea activităţilor în acest domeniu.

 D). Sediul Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este în Comuna Bogdaneşti, Sat Filipeşti, nr.61, Jud. BACAU.

 E). Durata de funcţionare a Asociatiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este pe termen nedeterminat.

F). Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este format din activul iniţial al Asociaţiei, alcătuit din aportul în bani al asociaţilor, de câte 200 (două sute) lei fiecare asociat, în valoare totală de 600 (şase sute) lei.

 G). Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei:

Consiliul Director:

TARAIPAN PETRE – preşedinte;
TARAIPAN IULIA CRISTINA – vicepreşedinte;
TARAIPAN IRINA SIMONA – secretar general;

 Cenzor:

TRANDAFIR CAMELIA, contabil autorizat conform carnetului nr.30173/2008/A eliberat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate XC 152515, eliberată de Poliţia Oneşti  la data de 17 decembrie 2001, cod numeric personal 2680627044444, domiciliat în Mun. ONEŞTI , Str. Jupiter  , Nr 4, Sc. D , Ap, 156 , Judeţul BACǍU.

 H). Persoanele împuternicite să desfaşoare procedura de dobândire a personalitatii juridice:

  1. Dl. TARAIPAN PETRE este imputernicit să reprezinte Asociaţia în faţa tuturor organelor competente, a oricaror instituţii de stat şi particulare, persoane fizice sau juridice, în legatură cu înfiinţarea AsociaţieiMANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”, dobândind calitatea de membru fondator.

               În acest sens, mandatarul nostru ne va reprezenta la Biroul Notarial Public ales pentru semnarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, la Banca, la Judecătoria Oneşti competentă şi oriunde va fi necesar pentru înregistrarea Asociaţiei.     

                  Totodată, mandatarul nostru va putea face tot ce va socoti necesar, după împrejurări şi chiar nefiind prevazut aici, putând ţine aceasta loc şi de procură specială în cazul în care legea ar cere o asemenea procură, considerându-se că tot ceea ce va face este împuternicit prin această procură.   Mandatarul nostru va putea face orice fel de cereri, sesizari, memorii, va plăti taxele de orice natură şi în general va putea face totul pentru a ne reprezenta cât mai complet în faţa tuturor organzelor fizice, juridice, administrative şi judecătoresti de orice grad, până la completa soluţionare, semnând în numele nostru şi pentru noi oriunde trebuinţa va cere, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

 MEMBRII FONDATORI:

 TARAIPAN PETRE         

 TARAIPAN IULIA CRISTINA

 TARAIPAN IRINA SIMONA