STATUTUL ASOCIAŢIEI  „MANAGEMENT  AGROTUR  ECO  PLUS”

ART. 1 Se constituie, în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din anul 2000, modificată şi completată succesiv prin Ordonanţa Guvernului României nr. 37 din anul 2003, prin Legea nr. 246/2005 şi prin Legea nr 305 din 15 decembrie 2008 şi potrivit prezentului Statut, Asociaţia „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”.

ART. 2 Asociaţia „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”  este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din anul 2000, modificată şi completată succesiv prin Ordonanţa Guvernului României nr. 37 din anul 2003, prin Legea nr. 246/2005 şi prin Legea nr 305 din 15 decembrie 2008 ai cărei membri fondatori sunt:

 1. TARAIPAN PETRE, cetăţean român, posesor al carţii de identitate seria XC, 679895, domiciliat în Mun. ONEŞTI, Bld. Republicii, Nr.1, Bl.1, Sc.1 ,Ap.1, Et.4, Jud. BACǍU.
 2. TARAIPAN IULIA CRISTINA, cetăţean român, posesoare a cărţii de identitate seria XC, Nr. 421177, domiciliat în Mun. ONEŞTI, domiciliat în Mun. ONEŞTI,  Republicii, Nr.1, Bl.1, Sc.1 ,Ap.1, Et.4, Jud. BACǍU.
 3. TARAIPAN IRINA SIMONA, cetăţean român, posesoare a cărţii de identitate seria XC, Nr.378251, domiciliat în Mun. ONEŞTI, Republicii, Nr.1, Bl.1, Sc.1 ,Ap.1, Et.4, Jud. BACǍU.

ART. 3 Asociaţia  „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este persoană juridică româna de drept privat, avînd denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 78497 din 10.11.2009 eliberată de către MINISTERUL JUSTIŢIEI  – DEPARTAMENTUL PENTRU COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu ONG-uri.

ART. 4 Asociaţia „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă.

ART. 5 Durata şi sediul.

Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Comuna Bogdăneşti, Sat Filipeşti, nr.61, Jud. BACǍU.

ART. 6 Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane  juridice sau fizice din ţară şi străinatate, pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7 Scopul. Misiunea

Membrii Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” doresc să se asocieze în scopul  dezvoltări unui curent de opinie în România şi în diasporă, menit să influenţeze decisiv activitatea socială, culturală, educaţională, artistică, economică, ecologică şi politică din ţară în sensul adoptării unui sistem de evoluţie pozitivă, echilibrată şi favorabilă marii majorităţi a populaţiei ţării, în spirit modern, umanist şi echitabil în raport cu principiile consacrate în practica socială europeană .

Scopul Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” îl reprezintă susţinerea dezvoltării durabile prin iniţierea şi implementarea unor proiecte pe termen scurt, mediu şi lung, privind  promovarea activităţii de dezvoltare a valenţelor creatoare, dezvoltare şi valorificare a creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale economice, ecologice, sociale şi intelectuale ale tineretului prin educaţie, promovarea turismului, agruturismului, ecoturismului, protecţiei mediului, învăţământului având drept scop restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurator şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor; deasemenea are ca scop promovarea toleranţei, a comunicării şi a cooperării dintre generaţii şi culturi diferite.

Obiectivele noastre sunt sensibilizarea populaţiei faţa de problemele culturale, sociale, educaţionale, artistice, economice, ecologice, politice şi de mediu; accesul la informaţiile specifice; facilitarea posibilităţii de participare şi acţiune concretă prin derulare şi implementare de proiecte, anchete, sondaje etc.

Viziunea: o lume echilibrată şi sănătoasă fizic şi moral, contribuirea la promovarea valorilor morale şi naţionale în societate, organizarea acţiunilor de caritate, binefacere şi asistenţă socială.

Dezvoltarea comunităţilor rurale prin investiţii parteneriate publice-private prin susţinerea socială a antreprenorilor, promovarea lor în procesul de democratizare a societăţii, stimularea în vederea creării noilor intreprinderi, precum şi sporirea eficienţei activităţii intreprinderilor deja existente, susţinerea, acordarea de sprijin financiar şi stimularea activităţilor în acest domeniu.

ART. 8 Activităţi.

Activitatea „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” se bazează pe stabilirea şi realizarea unor obiective relevante şi aplicabile, avand rezultate măsurabile privind organizarea de evenimente şi proiecte culturale, educaţionale, turistice, politice, sociale, actiuni de ecologizare, mediu si iniţiative de integrare şi asitenţă socială a persoanelor defavorizate.

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îsi propune realizarea urmaăoarelor activităţi:

 1. a) Elaborarea şi punerea în practică a unor programe pentru copii şi tineret cu abordarea dimensiunilor educative şi aspectelor legate de viaţa socială, sănătate, ecologie, turism (agroturism ecoturism) cultură, asistă constientizează şi educă populaţia în domeniul social, cultural, educaţional, artistic, economic, ecologic şi politic etc.
 2. b) Să organizeze sau să coopereze la organizarea de activităţii turistice, sportive, culturale, ecologice şi de altă natură prin care să asigure o gamă diversă de servicii în zona rurală, de deltă şi montană, prin studierea şi cunoaşterea zonelor montane, de deal, colinare, şes de deltă din punct de vedere al stiinţelor naturale (aspectele geomorfologice, meteorologice, hidrologice, floristice, faunistice, geologice, speologice, arhiologice etc.)
 3. b) Identifică, previne şi rezolvă problemele din domeniul protecţiei mediului, cum sunt: politici şi strategii, management, legislaţie, dezvoltare instituţională, monitoringul calităţii mediului înconjurator, evaluarea stărilor de poluare, reducere şi eliminare a poluării, conservarea biodiversităţii, protecţia naturii, educaţie ecologică, accesul la informaţiile de mediu etc.
 4. c) Monitorizarea celor patru factori de mediu aer, sol, apă şi pânză freatică în vedere încadrării valorilor în limitele admise impuse de legislaţia în vigoare prin crearea de laboratoare mobile.
 5. d) Evidenţiază şi evaluează legaturile privind protecţia mediului înconjurator şi managementul calităţii cu diferite domenii conexe, cum sunt: învaţămant, extracţie şi prelucrare ţiţei, petochimie, transporturi, construcţii, agricultura, energie şi sănătatea populaţiei.
 6. e) Facilitează şi accelerează circulaţia informaţiilor şi inovaţiilor privind domeniul social, cultural, educaţional, artistic, economic, ecologic şi politic, prin activităţile asociaţiei la nivel local constau în derularea de proiecte şi campanii care urmăresc următoarele direcţii de acţiune:

– desfăşurarea de acţiuni civice şi obşteşti în beneficiul comunităţilor.

– dezvoltarea ecomomică durabilă a comunităţilor;
– reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate;
– protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;
– promovarea valorilor culturale şi morale tradiţionale;
– promovarea principiilor democraţiei şi ale statului de drept;
– dezvoltarea fizică şi intelectuală a tinerilor;
– promovarea turismului de orice formă;
– promovarea schimburilor internaţionale de idei, informaţii şi cunoşţinte;

– efectuarea de sondaje (sociologice, politice, economice etc.).

– traficul: planificarea urbană a traficului, campanii şi modele de transport durabil prin reducerea poluării sonore;

– promovarea traficului pietonal, biciclistic şi al transportului în comun şi promovarea unui sistem de trafic durabil în general;

– energia: eficienţa energetică şi tehnologiile “curate”;

– managementul fluxului deşeurilor urbane, rurale solide şi lichide;

– poluarea industrială, în special cu emisii gazoase, pulberi şi zgomot;

– gospodarirea apei, calitate apei potabile şi industriale;

– consumul de bunuri şi servicii; “consumerismul”; protecţia consumatorului;

– biodiversitatea şi legătura sa cu eco-urbanismul;

– promovarea produselor ecologice şi a tehnologiilor “curate”;

– împăduriri, ecologizări de albii ale râurilor, lacurilor etc;

-promovarea participării publice şi a cooperării între diferite grupuri de interese, în vederea realizării unui consens general asupra adecvării măsurilor de influenţare a politicilor publice din domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii.

 1. g) Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative pentru realizare scopului propus.
 2. h) Participarea şi organizarea (şi în parteneriate) de simpozioane, cursuri de instruire şi pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii pe domenii ce ţin de scopul declarat.
 3. i) Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării mediului înconjurator, turismului, dezvoltării constiinţei civice precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică.
 4. j) Elaborarea şi implimentarea de proiecte, granturi, participarea la concursuri şi competiţii în cadrul diverselor fundaţii naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritaţile publice din ţară şi străinătate.
 5. k) Promovarea investiţiilor ce duc la realizarea scopului declarat, în special în turism (agroturism, ecoturism) de mediu, a refacerii ecologice a zonelor degradate, naturale sau construite, a măsurilor ce facilitează regenerarea resurselor naturale şi reconversiei modelelor de urbanism şi amenajarea teritoriului spre unele cât mai apropiate de mediul natural;
 6.     l)  Fondarea organizaţiilor, unităţilor de diferite profile economice, cu drept de personalitate juridică, ale căror venituri să contribuie la realizarea obiectivelor şi scopurilor statutare a Asociaţiei
 7. m) Colaborarea, cooperarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale din străinatate, conectarea Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS”.  la sistemele informaţionale de mediu naţionale, regionale, internaţionale. Implicarea publicului în expertiza obştească, în implementarea conceptului de dezvoltarea durabilă, în luarea deciziilor ce vizează mediul înconjurator, în crearea unui sistem de supraveghere obştească a implementării şi respectării legislaţiei ecologice.
 8. n) Organizarea şi desfaşurarea acţiunilor în favoarea conservării şi ecologizării naturii, împăduririi, pentru protecţia atmosferei, solurilor şi apelor, reducerii deşeurilor şi depozitarea lor conform standardelor ecosanitare, curăţirii izvoarelor şi fântănilor, ocrotiri faunei şi florei, biodiversităţii, monumentelor naturii, de istorie, cultură, arhitectură, paleontologie, arheologie etc.
 9. o) Participarea la crearea unui sistem flexibil de educaţie şi instruire ecologică, ecologizarea întregii societăţi, participarea şi/sau organizarea de acţiuni specializate (gale, concursuri, întreţinere marcaje, tabere internaţionale etc.) pe teme sociale, culturale educaţionale, artistice, economice, ecologice şi politice.
 10. p) Organizarea expediţiilor turistice, ecologice cu implicarea tineretului la nivel local, naţional şi internaţional, organizarea de campanii publicitare pentru ridicarea prestigiului şi pentru finanţarea corespunzatoare a instituţiilor publice de protecţie a mediului.
 11. r) Implementare unei reţele informaţionale de colectare, sistematizare şi difuzare în interior şi exterior a informaţiei de mediu, crearea bazei de date pe anumite domenii.
 12. Facilitarea accesului liber la informţie şi la valorificarea întregului stoc informaţional acumulat în instituţiile statale stiinţifice. Iniţierea de cercetari ecosociologice şi referendumuri locale şi naţionale în probleme de mediu.
 1. s) Asociaţia va acţiona pentru apărarea şi garantarea tuturor drepturilor şi libertăţilor individuale în concordanţă cu cerinţele unui schimb deschis, liber, democratic, eficient între persoane sau familii româneşti şi persoane şi familii din alte ţări europene.
 2. t) Promovarea agriculturii ecologice, a construcţiei din materiale şi cu tehnologii ecologice şi estetice şi a altor practici favorizante pentru dezvoltarea turismului rural, ecologic şi cultural în zona montană şi ariile turistice rurale.
 3. u) Integrarea obiectivelor turistice, ofertelor de servicii şi structurilor de turism activ, rural şi ecologic în pachete turistice complexe, adecvate, şi promovarea şi administrarea eficientă şi integrată a acestora, astfel ca să beneficieze (şi) comunitatea locală respectivă.
 4. v) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.
 5.  z) Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

       ART. 9 Membrii.

Asociaţia este compusă din:

 1. Membri fondatori;
 2. Membri de onoare (fără drept de vot);
 3. Colaboratori voluntari;
 4. Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;

Poate deveni membru al Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobîndeţte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfaşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.

 

ART. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor.

Membrii Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” au următoarele drepturi şi obligaţii:

– Să participe la activităţile organizate de Asociaţie.

– Să facă propuneri în Adunarea generală.

– Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.

– Să respecte prevederile Statutului şi hotarârile organelor de conducere.

– Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei.

– Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei.

            – Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.
     ART. 11 Structura.

Organul de conducere al Asociaţiei „MANAGEMENT ECO PLUS” ONESTI este Adunarea generală, alcatuită din totalitatea asociaţilor (membrilor).

Organul executiv al Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS” este Consiliul Director.

Organul de control al Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” este cenzorul Asociaţiei.

Organul de reprezentare a Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR  ECO PLUS” este reprezentat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar general.

 ART. 12 Adunarea generală.

Adunarea generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”.

Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei.

 

ART. 13 Sedinţele Adunării generale.

Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în sedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumatate plus unu din membrii asociaţiei.
ART. 14 Convocarea Adunării generale.

Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director, cu cel puţin o săptamână  înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel putin ½ din numarul asociaţilor, cu cel puţin o săptamână  înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice.

 

ART. 15 Atribuţiile Adunării generale.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 1. a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
 3. c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Preşedintelui;
 4. d) alegerea şi revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
 5. e) înfiinţarea de filiale;
 6. f) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
 7. g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.

ART. 16 Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”  şi este compus dintr-un număr impar de membri.

Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.

 

ART. 17 Sedinţele Consiliului director.

Consiliul director se întruneşte în sedinţă ordinară o dată pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 

ART. 18 Atribuţiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotarârilor Adunării generale.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

 1. a) prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 2. b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 4. d) aproba primirea de noi membri şi hotăraşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.
 5. e) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
 6. f) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei.
 7. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.

 

ART. 19 Activitatea de control.

Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a asociaţiei este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea generală. Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control al activităţii asociţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil.

 

ART. 20 Preşedintele.

Preşedintele Asociaţiei „MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS”  are următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
 2. b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei.
 3. c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală.
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.

În lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia.

 

ART. 21 Patrimoniul.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei MANAGEMENT AGROTUR ECO PLUS este de 6(şase) sute de  lei.

Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din:

 1. a) cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obtinuţe de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri, protocole-colaborări, prestări service, etc;
 2. b) activităţi economice proprii în măsura în care acestea sînt în concordanţă cu scopul asociaţiei.
 3. c) profitul societaţilor comerciale infiinţate de către asociaţie. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.
 4. d) alte venituri prevăzute de lege.

 

ART. 22 Modificarea statutului.

Modificările aduse prezentului statut la propunerea Consiliului director cu votul de 2/3 din voturile Adunării generale. Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare  a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale  în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria ONEŞTI.

ART. 23 Dizolvare.

Dizolvarea Asociaţiei se face la iniţiativa 2/3 din membri fondatori cu votul majorităţii simple a Adunări Generale. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.
 

MEMBRII FONDATORI:

 TARAIPAN PETRE

 TARAIPAN IULIA CRISTINA

 TARAIPAN IRINA SIMONA